Rozwiązywanie sporów

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach zarówno na etapie negocjacji z kontrahentami, jak również w sporach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. Pomoc prawna w tym zakresie realizowana jest bez względu na dziedzinę prawa czy rodzaj postępowania.

W ramach praktyki prowadzenia sporów kancelaria reprezentuje interesy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, w sprawach przeciwko organom administracji publicznej przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Praktyka kancelarii obejmuje również prowadzenie sporów domenowych, oraz sporów dotyczących znaków towarowych prowadzonych przed Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej: OHIM – Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego).
Świadczymy również usługi w zakresie zabezpieczenia wierzytelności Klientów, jak również windykacji przedsądowej należności Klientów, przedsądowego dochodzenia wierzytelności oraz dochodzenia wierzytelności przed sądem lub w postępowaniu arbitrażowym. Pomoc prawna kancelarii obejmuje również reprezentowanie interesów wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, jak również w postępowaniu upadłościowym dłużnika.